BITCHES

   
   

Jch.Vendy Golden Janyt

Ch.Tori Golden Janyt

   
   
   

Ch.Rosemary in Black Golden Janyt

Ch.Pretty Junior Golden Janyt

 
 
   

OLDIES

 

Jch.Charming Black Jenny Golden Janyt

Jch.Mary in Black Golden Janyt

 
 
 

Jch.Graceful Scarlet Golden Janyt